فـــــــــرشتــــــــــه خیـــــــال مـــــــــن

ای مســافـــر خیـــال مـــن 

ای سپیــدتـــر از فــرشتــه ها 

از صـــراط عشـــق  بــی ریــای مــن 

چــه عــاشقــانــه مــی رود

به سبـــک بــی ریـــای مـــن 

لــی لــی ای همــه مــن 

عـــروس خــواب نـــاز مـــن 

فــرشتــه ای اســـت بــه نــام تــو 

چــه ســـاده در خیـــال مــن 

نشستــه ای بـــه رنــگ قــو 

 کنـــــــار بـــــــــرکه خیـــــــــال مــــــــن

/ 1 نظر / 19 بازدید
بی

سینا جان من چند ماه بیشتر نیست که به آمریکا آمده ام و ترجمه چنین متونی برایم اسان نیست وگرنه این کار را حتما انجام می دادم. امیدوارم روزهای خوبی در دانشگاه کلمبیا داشته باشی.