خیــــــــال عشـــــــق

من به هر شب

در خیــال خویش ؛

که می خوابم 

تــو را آهسته در آغــوش می خواهم 

و ساده چشم بر هم می نهم 

نفس هایم چه راحت 

گل واژه های نـــام دل آرام تــو  را 

به جان خویش به رگبار می بندم

تــو را

جانم ؛ جان ، جان جانم 

و محو آن شب می شوم

در خیــال عشـــق بازی 

تا سحر با تو 

و در آغــوش تــو

بیدار بیدار می شود بیـــدل 

به به !!!

چه تنها عاشقی کردم  

شبانه!!!

در خیال خویش با تـــو.

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
پری....

• مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوستد >حافظ<

ساجده

زیبا بود[دست][دست][دست][دست][دست][دست][لبخند]