شهـــــــر عشـــــــــق

شهــــــر یــــــارم را

بـــــه جـــــان و دل

مـــــن دوســـــت میــــــدارم !!!

دلــــــم بــــــا جــــــاده مـــــــــی گفــــــت : 

طاقـــــت رفتـــــن نــــدارم 

بــــه چشمـــــــانـــــــم ؛ سپــــــــردم 

شهــــــــریـــــارم ، شهـــــــریــــــارم ...

 

/ 0 نظر / 22 بازدید