چشمــــــــه عشــــــــــق

به عشــــق تو

هنــوزمی نویســـم 

عشــــــق !!!

اگــر همــه واژه ها بمیــرند

روی دســت و دفتــر مــن 

::::::::::::::::::::::::

کاش چشمـــه ی چشمــانــم 

نوشتنـــی بــود

یا آهـــی کشیـــدنی بود

/ 0 نظر / 21 بازدید