بغـــــــض چشمــــــان مـــــن

ســــــلام ای بغـــــض تـــــــوی سینـــــه 

ای آه تـــــــوی آیینـــــــه 

... هنــــــوز هــــــم دوستتــــــــ دارمــــــــ .

کـــــــاش مــــــــی دانستــــــــی

بغــــــض هــــــای چشمـــــانم  

همــــــه سنگینـــــی 

درد دوســـــــت داشتــــــن تـــــوســــــت 

... بــــه قنــــــوت نمـــــازهــــایـــــم ســــوگنــــــد 

کــــه بـــــی یـــــاد تـــــو دستــــــانـــــم بــــه آسمــــــان نــــــرفـــــت

/ 1 نظر / 18 بازدید