روح عــــــــاشقـــــــــانه ات

وقتـــی کـــــه دیوانه ام مـــــــــــی خــــــــوانــــــــی

روح عــــــاشقـــــــانــــــه ات را 

حفـــــــــظ می کنــــــــم 

/ 1 نظر / 19 بازدید
odv

http://www.faryadgar.com/