فـــــــراق آغـــــــــوش

بـــــی تــــو یــــک بــــار ، 

  زفــــراقت 

هـــــزار بــــــار مـــــردن است

تـــــا کـــــه دیـــــــدار

بـــــــه آغــــــوش

تــــــو " لیلـــــــی!!!

دســــــت داد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
علی

سلام اپ زیبایی بودبمنم سربزن