ســـــــودای عشـــــــــق

هــــــر چــــــه در ســــــودای عشقت

 گام بیشتـــــر می نهـــــم 

پیــــــچ و خـــــم های دلــــــم 

ای همسفــــر بــــا خـــــاطــــراتت 

جــــاده را

مســــــدود

از بــــــرف و بــــــــوران می کنــــــد 

                                                            « بیـــــــدل »

/ 0 نظر / 19 بازدید