ســــــــرو عشــــــق

کاجــــــــی در هیـــــاهــــوی بــــرگهــــــا 

جـــــان مـــــی دهـــــد 

و بـــــه عشــــق ســــــرو 

 عـــــریـــــان تــــریـــــن اســـــت

تــــا پیـــــراهــــــن عشـــــــق را

 عـــــاشـــــقانـــــه بــــــه یلـــــدا شبــــــی

در لبــــــاس عـــــروس بینـــــــد

/ 2 نظر / 18 بازدید
نیهام

از نگاهت تا دلم رنگین کمان گل میکند.. با تو باید مثل باران حرف زد..

نیهام

حتی اگر بارن شوی و بخواهی عاشقانه بباری هستند کسانی که چتر در دست میگیرند.. و تو را نمی خواهند.