نیـــــــاگارا آغـــــوش تـــــــــو

بــــه پـــــریشـــــانــــــی زلفـــــت 

در امتــــــــداد نیـــــــــــــــــــاگارا 

همسفـــــــر نسیــــــــم آغــــــــــوشت شــــــده ام

 

تو مرا آهستـــه

نــوازش کن

با شــانــه دستـــانت 

تا در آرامـــش نفس هـــایت

در قــاب وحشـــی چشمــانت بخــوابم

تو میدانی؟

چه خـــوابــی آرزو دارم 

نیاکارای رام آغـــوشــت .

/ 4 نظر / 20 بازدید
منا

این شعرا مال خودتونن؟؟؟

من

زیباست [گل][گل]