بعضی ها صفرند

بعضـــی هــا فکـــر مــی کنــن 

عــــددی هستنـــد 

نمیــــداننـــد صفــــرنـــد 

تو خالی و پر مدعا 

بــه تنهـــای پــوچ انـــد

حـــالا اگـــر پشـــت عــــدد باشنــــد 

پـــوک انـــد

صفـــر صفـــر اســـت هـــر کجــا کــه بــاشــد

خــودش نیســـت

تـــو خــالــی اســـت

تـــازه تـــوپـــر کـــه بشــــه 

میشـــه نقطــــه 

واقعـــا بعضـــی هـــا صفـــرنـــد

و اعتبـــارشـــان بـــه عــــدد اســـت 

بعضـــی هـــا صفـــر صفـــرانــــد

حتـــی در فضــــای مجــــازی 

چنـــد روز پیـــش "صفـــری" بــاور کـــرد 

شایـــد عـــددی اســـت 

/ 0 نظر / 22 بازدید