اقیــــــانــــــوس عشــــــق ...

وقتـــی بــه دریــای چشمــانــت وارد شــدم 

هــر چــه دســت و پــا میــزنــم 

غــرق تــر مــی شـــوم 

چـــه اقیــانــوس عشقـــی اســت 

چشمــان تـــو 

/ 3 نظر / 19 بازدید
آوا

وقتی به عمق چشمانت خیره میشوم - دوست دارم تمام دنیا بایستد و من لحظه ای بیشتر در كنارت باشم چشمانت برایم بهونه ی لبخند است

هدیه

بسیار زیبا بود. وب بسیار جذاب و دلنشینی داری دوست عزیز.موفق باشی