سالـــــــــروز ولنتــــایــــن عــــــاشقـــــــی

ســـالــــــروز ولنتــــــایــــــن 

عاشقانه ات را پــــــاس میــــــدارم

تـــــا ایـــــن نفــــــس هــــا بـــــه عشـــــــق تــــــو امــــــید دارد 

و هــــرگــــز فـــــرامــــوش نمــــی کنــــم

زیبــــاتـــریـــن شـــب ولنتــــایــــن بــــا تـــو بــــودن را .

یــــادت هســــت

بـــــاران بـــــود و مـــــن وتــــو 

عشــــق بــــــود و عشـــــق 

و ترانه های باران روی شیـــربـــونــــی 

و آغـــــوش گـــرم تــــو 

کـــه بــــا بـــــوســـه هایـــت رعـــد و چشمــــانت بــــرق میـــزد  

بــا لبخنــــد و هـــق هــــق هــــای عـــاشقــــانـــه ات 

و آن شـــب ، سحـــــر را چـــه زود ســـلام کـــرد .

و بـــــــاران هــــم چنــــان مــــی بـــــاریـــــد 

تـــــو مــــــانــــــدی و آن گاه رفتـــــی بـــه ...

و مــــــردی در بـــــــاران عشقــش خـــــاطـــــره شـــــد 

و یــــک ســــــال گذشــــــت و آن شـــب عـــاشقـــانــــه نیــــز

و بـــــاز بـــــاران مـــــی بـــــارد 

و آن مــــرد با خاطــــره هـــای بـــارانـــی در سحــــر عبــــــور کــــرد

بــــــاز ولنتـــــایـــــن را بی تـــــو 

هنــــوز عـــــاشقــــــانـــــه گــــریه مــــی کنــــد در بــــــــاران

/ 1 نظر / 19 بازدید
دختر تنها

چند وقتيست هر چه مي گردم هيچ حرفي بهتراز سكوت پيدا نمي كنم نگاهم اما گاهي حرف مي زند گاهي فرياد مي كشد و من هميشه به دنبال كسي مي گردم كه بفهمد يك نگاه خسته چه مي خواهد بگويد