نفــــــس عشـــــــق

بعد از تــو

رســـوای عاشقــی

در نفس هایم هویـــدا بود 

هر که مرا دید 

سری تکان داد 

عشــــق را افیـــون نامید

افســـوس که نمی دانی

من در نبودنت چه کشیـــده ام؟؟؟ 

در تنهایـــی!!!


/ 1 نظر / 22 بازدید
نازگل

خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد