دلتنگ که می شوم

چــــه پـــر از احســــاس تــــو مـــی شــــوم 

وقتــــی کــــه دلتنـــــگ یـــــاد تــــو ام

مثــــل قـــــطاری کـــــه کوپـــــه هـــایش در سکــــوت رفتــــن نیســــت

و مـــــن در انتظــــار آمــــدنـــــت

پنجـــــره را به آسمــــان آبـــــی گــــره زده ام 

و همـــــه تــــو را نجــــــوا مـــــی کنــــــم 

امــــــا بـــــه سختـــــی مــــی بنــــدم پنجـــــره را 

و چشمـــــانـــــم را

تـــــا خیـــــس تـــــر از همیشــــــه

گلـــــــدان خــــــاطــــــرات را سیــــــراب کنـــــم

تـــا بــــوی تـــــو را در آغــــــوش هـــــق هــــق هـــــایــــم نفــــس بکشـــم

و در پشــــت همــــــه درهـــــای انتطــــــارم

 بــــــی تــــــاب تـــــریــــن بـــــاران عشـــــق را فـــــریــــاد کنــــم

و قطـــــار هــــو هــــو ها هو هو ها...مــــی رود 

و دستــــــهای که تکان مــــی دهد زمیــــن و زمــــان مــــرا

/ 2 نظر / 18 بازدید
azar

[لبخند][گل]

فاطی

خدای من آن نیست که مرا از او میترسانند، خدای من همانیست که از هرچه می هراسم به او پناه میبرم ، مگر می شود مرا نپذیرد وقتی که با نوای بندگی صدایش میکنم !! ❤دوستت دارم خدای زیبای من❤